Disclaimer

We raden je aan deze pagina aandachtig door te nemen.

Algemene voorwaarden
Disclaimer
The Housing Company doet er alles aan om u via e-mails en via de website zo correct mogelijk te informeren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten in e-mailberichten of in aankondigingen op de The Housing Company-website. The Housing Company kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat panden die in een e-mail of op de website vermeld worden, niet meer beschikbaar zijn.
The Housing Company streeft naar een optimale beschikbaarheid van de The Housing Company-website maar kan niet garanderen dat er zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.
De The Housing Company-website bevat links naar andere websites. The Housing Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun bereikbaarheid.
De teksten en afbeeldingen op de The Housing Company-website kunnen auteursrechterlijk beschermd zijn. Wilt u teksten of afbeeldingen overnemen, stuur dan een e-mail naar office@thehousingcompany.be.
Gebruikersvoorwaarden
Uw gebruik van de site "www. thehousingcompany.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.
Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat www.thehousingcompany.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. The Housing Company is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites en kan ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.
Betrouwbaarheid van de informatie op de site
Op de The Housing Company website informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op www.thehousingcompany.be betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. The Housing Company kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.
Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om de The Housing Company-website, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.
Toegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:
die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
· die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
· die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
· die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.
Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:
· Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e)mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken, voor welk doel dan ook.
· Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van The Housing Company bvba, niet toegelaten 'metatags' te gebruiken.
· Het is niet toegelaten de dienst te gebruken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails
· Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke toestemming en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van The HousingCompany bvba. U mag niet 'framen' en geen 'framing technieken' gebruiken op gelijk welk onderdeel van de dienst zonder expliciete schriftelijke toestemming daartoe.
· Het is niet toegelaten om een onderdeel van de dienst, het gebruik van de dienst, of de toegang tot de dienst te kopiêren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van The Housing Company bvba.
· Het is niet opgeladen om spam te uploaden of te posten.
· Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
· Het is niet toegelaten de dienst te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de dienst aangeboden door The Housing Company bvba.
· Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankrecht) overschrijden.
· Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, enkel privegebruik is toegelaten.
Wet van toepassing en rechtspraak
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de The Housing Company-website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
The Housing Company verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Privacy beleid
I. Inleiding.
1. Dit privacy beleid legt uit hoe The Housing Company bvba omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met The Housing Company bvba in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).
Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
2. The Housing Company bvba hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. The Housing Company bvba behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft The Housing Company bvba evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.
Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.
3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen, zodat u het beleid van The Housing Company bvba op dit gebied kent en begrijpt.
Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.
II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?
4. Bij The Housing Company bvba is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens:
Leo Brouckaert
The Housing Company bvba

Heirbaan 45, 3110 Rotselaar
Ondernemingsnummer BE 0439.719.707
Beroepsaansprkelijkheidsverzekering en financiële borgstelling: BA en borgstelling via NV AXA Belgium Polisn° 730.390.160
E-mail: office@thehousingcompany.be
Tel: 016/585 233

The Housing Company bvba is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. The Housing Company bvba bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
5. The Housing Company bvba kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens The Housing Company bvba en volgens de instructies van The Housing Company bvba te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de “verwerker van The Housing Company bvba” genoemd).
III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt The Housing Company bvba ?
6. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die The Housing Company bvba kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt, indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met The Housing Company bvba.
Hierbij wordt de context aangegeven waarin The Housing Company bvba deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor The Housing Company bvba de gegevens verwerkt.
Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder), identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder
Voorbeelden:
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.
Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van The Housing Company bvba (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.
Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)
Voorbeelden:
Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde.
Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door The Housing Company bvba opgevraagd bij de overheid of technische experten.
Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract
Voorbeelden:
Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.
Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.
Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst
Voorbeelden:
Rijksregisternummer
Deze gegevens worden door u verstrekt.
Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.
Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)
Voorbeelden:
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.
Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan The Housing Company bvba wanneer The Housing Company bvba de functie van rentmeester uitoefent.
Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van rentmeester
Voorbeelden:
Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.
Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de rentmeester worden gecoördineerd.
Gegevens over de verrichtingen van The Housing Company bvba met u
Voorbeelden:
De informatie in verband met uw contacten met The Housing Company bvba, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande The Housing Company bvba, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.
Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en The Housing Company bvba (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)
Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant
Voorbeelden:
Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.
Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door The Housing Company bvba zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.
7. The Housing Company bvba verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
IV. Voor welke doeleinden verwerken The Housing Company bvba uw persoonsgegevens ?
8. The Housing Company bvba verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. The Housing Company bvba zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.
The Housing Company bvba verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
· Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op The Housing Company bvba rusten.
· Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen.
· Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Housing Company bvba, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen.
· In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.
1. Wettelijke verplichtingen.
9. The Housing Company bvba dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat The Housing Company bvba moet samen werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.
Hieronder vallen onder meer:
· De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
· De verplichting die aan een rentmeester worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.
· De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.
De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor The Housing Company bvba uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.
2. Contractuele relaties tussen The Housing Company bvba en u als klant.
10. Alvorens contracten te sluiten dient The Housing Company bvba soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere :
· Te reageren op uw verzoek,
· U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract
· Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,
· Uw bemiddelingsopdracht te vervullen
11. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient The Housing Company bvba een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.
In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen The Housing Company bvba worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.
Meer bepaald verwerkt The Housing Company bvba uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:
· Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
· Centraal management en algemeen beeld van de klanten
· Het beheer van uw vastgoed
· Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent
The Housing Company bvba kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.
3. Gerechtvaardigde belangen van The Housing Company bvba.
12. The Housing Company bvba verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streft The Housing Company bvba ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.
Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
· Het personaliseren van de diensten van The Housing Company bvba
· De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van The Housing Company bvba , op basis van enquêtes bij klanten van The Housing Company bvba, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan The Housing Company bvba
· Toezicht op de activiteiten van The Housing Company bvba, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van The Housing Company bvba, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
· Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
· De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.
· Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons cookiesbeleid.
· Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
· De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van The Housing Company bvba of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.
4. Specifiek gerechtvaardigd belang van The Housing Company bvba : conventionele direct marketing.
13. The Housing Company bvba voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan The Housing Company bvba onder meer:
· De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)
· Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,
· De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar The Housing Company bvba aanwezig was),
· Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,
· De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
· U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon
5. Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing).
14. The Housing Company bvba kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient The Housing Company bvba eerst uw specifieke toestemming te vragen.
Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden en het versturen van elektronische reclame.
V. Aan wie maakt The Housing Company bvba uw persoonsgegevens over?
15. The Housing Company bvba behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
The Housing Company bvba kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die The Housing Company bvba bijstaat bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
16. In sommige gevallen is The Housing Company bvba bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
· Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
· Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
The Housing Company bvba draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :
· Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
· Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
· Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
· De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie
The Housing Company bvba dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die The Housing Company bvba gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.
Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
In de hiervoor genoemde gevallen zorgt The Housing Company bvba ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. The Housing Company bvba zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van The Housing Company bvba en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
17. The Housing Company bvba bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.
VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?
18. The Housing Company bvba zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van The Housing Company bvba, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
· 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
· 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van The Housing Company bvba
· 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus
Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.
VII. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?
19. The Housing Company bvba hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
The Housing Company bvba neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van The Housing Company bvba gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal The Housing Company bvba onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal The Housing Company bvba u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?
1. Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar
20. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
· Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij The Housing Company bvba. Dit betekent dat u The Housing Company bvba kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
· Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
· Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die The Housing Company bvba toelaat om dit te controleren.
· Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met The Housing Company bvba een einde genomen heeft, kan u The Housing Company bvba vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door The Housing Company bvba op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij The Housing Company bvba een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van The Housing Company bvba (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). The Housing Company bvba kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden, indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
· Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan The Housing Company bvba heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie en deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u The Housing Company bvba vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor The Housing Company bvba.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan The Housing Company bvba evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar The Housing Company bvba, Heirbaan 45 te 3110 Rotselaar of per e-mail naar office@thehousingcompany.be
2. Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame.
21. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.
U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:
· Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar office@thehousingcompany.be.
· Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar The Housing Company bvba, Heirbaan 45, 3110 Rotselaar.
· Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door The Housing Company bvba is verzonden.
De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel The Housing Company bvba niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.
3. Recht om een klacht in te dienen.
22. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:
· Per post : The Housing Company bvba, Heirbaan 45 te 3110 Rotselaar.
· Per e-mail : office@thehousingcompany.be
· Telefonisch : 016 585 233.
23. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

The Housing Company is steeds op zoek naar nieuwe panden om te verkopen en verhuren.
Contacteer ons vrijblijvend voor informatie en advies.

Bel ons op 016 58 52 33 (Rotselaar) - 02 216 42 62 (Brussel)

Contacteer

Probeer een ander beeld